26 de gener 2012

Impuls de la Lectura

A l'article "Afició lectora: el camí de l'èxit escolar" Carme Riera Sanfeliu exposa les directrius que la Generalitat proposa per tal d'aplicar els projectes de foment de la lectura a les escoles: la necessària implicació de les famílies per fer que els infants llegeixin cada dia a casa, que visquin en un entorn poblat de llibres i on la lectura hi és present; les prinicipals línies d'actuació dels Plans Lectors als centres docents, apostant per ampliar la quantitat de lectures per curs (25 a primària i 30 a secundària), fent formació continuada per tal que els mestres ajudin a millorar les habilitats lectores dels nens i nenes...

Millorar els processos lectors dels nostres infants i joves, els índex de comprensió lectora i els hàbits lectors són objectius que persegueix el nostre ensenyament. Posar-ho en el centre de les actuacions docents i generar noves propostes didàctiques és un bon inici, però no ens manca plantejar-nos, sobretot, quines obres es faran llegir, és a dir, quina experiència lectora possibilitarem als alumnes, quins criteris de selecció usarem per garantir la varietat i la qualitat que cal oferir a cada nivell? Quin paper hi tenen en aquest sentit, les biblioteques escolars i els seus responsables? De quina manera es faran llegir les lectures, quines activitats es seguiran per millorar les estratègies lectores dels nostres nens i nenes? En definitiva, si ampliem la quantitat de lectures, fem que els llibres tinguin més presència a l'escola i a casa, però no vetllem pel tipus de lectures que oferim i per la manera com fem llegir les actuacions perdran eficàcia.